Home

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van: Stieneke Dijkstra

 

Hierna te noemen: Stieneke Dijkstra

 

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Stieneke Dijkstra  de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienst/productlevering.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stieneke Dijkstra  en een opdrachtgever waarop Stieneke Dijkstra  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Stieneke Dijkstra , voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Stieneke Dijkstra  en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2. De door Stieneke Dijkstra  gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Stieneke Dijkstra  is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk (brief, fax, of e-mail) of mondeling binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3.  Prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Stieneke Dijkstra  daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Stieneke Dijkstra anders aangeeft.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Stieneke Dijkstra  niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.7. Bij opdrachten met een totaalbedrag (offertebedrag) van onder de 250 euro exclusief BTW wordt normaliter geen aanbetaling van opdrachtgever verlangd. Bij opdrachten met een totaalbedrag  van boven de 250 euro exclusief BTW kan mogelijk een aanbetaling van 50 tot 100 % gelden. Werkzaamheden starten pas na ontvangst van de aanbetaling indien van toepassing, tenzij Stieneke Dijkstra  anders aangeeft.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Stieneke Dijkstra zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Stieneke Dijkstra het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Stieneke Dijkstra aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Stieneke Dijkstra worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Stieneke Dijkstra zijn verstrekt, heeft Stieneke Dijkstra het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. Stieneke Dijkstra is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Stieneke Dijkstra is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Stieneke Dijkstra kenbaar behoorde te zijn.

4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Stieneke Dijkstra de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6. Indien door Stieneke Dijkstra of door Stieneke Dijkstra ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers/diensten in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7. Opdrachtgever vrijwaart Stieneke Dijkstra voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

4.8. Bezoek/Reis/verblijfskosten: Stieneke Dijkstra rekent geen vaste voorrijkosten, maar gaat uit van werkelijke kosten. Bij een eerste gesprek worden alleen de reiskosten in rekening gebracht. Indien wij op uw verzoek of door uw noodzaak vaker naar u toe komen, hetzij voor een bespreking, vervolgbespreking, overleg of vanwege andere zaken die u wenst, brengt Stieneke Dijkstra  kilometerprijs , reisduur, gespreksduur of werkduur in rekening (tenzij anders afgesproken). Indien er voor meer dan 12 uur op locatie werkzaamheden moeten worden verricht, is de opdrachtgever verplicht de verblijfskosten volledig te vergoeden.

 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Stieneke Dijkstra  zal de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Stieneke Dijkstra de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Stieneke Dijkstra  daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.5. In afwijking van lid 3 zal Stieneke Dijkstra  geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Stieneke Dijkstra  kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6 Contractduur; uitvoeringstermijn

6.1. De overeenkomst tussen Stieneke Dijkstra  en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van  de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever  Stieneke Dijkstra derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 7 Honorarium

7.1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 7.2., 7.5. en 7.6. t/m 7.11. van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3. t/m 11. van dit artikel.

7.2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

7.3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van  werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Stieneke Dijkstra, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.4. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

  1. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

7.6. Indien Stieneke Dijkstra met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Stieneke Dijkstra  niettemin gerechtigd  tot verhoging van dit honorarium of tarief.

7.7. Stieneke Dijkstra  is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Stieneke Dijkstra  kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen aanmerkelijk zijn gestegen.

7.8. Mag Stieneke Dijkstra  het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, zulks niet toerekenbaar is aan Stieneke Dijkstra , dat in redelijkheid niet van Stieneke Dijkstra mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

7.9. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

7.10. Stieneke Dijkstra zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Stieneke Dijkstra  zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

7.11. Indien opdrachtgever de door Stieneke Dijkstra  kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Stieneke Dijkstra  genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

 

Artikel 8 Betaling

8.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, op een door Stieneke Dijkstra aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 kalenderdagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Stieneke Dijkstra  op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.4. Stieneke Dijkstra  heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Stieneke Dijkstra kan, zonder daarvoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Stieneke Dijkstra  kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8.5. Indien betaling binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum geschiedt, zal door Stieneke Dijkstra  geen toeslag in rekening  worden gebracht.

8.6. Indien betaling na een betalingstermijn geschiedt, is opdrachtgever telkens een toeslag verschuldigd van € 4,94 ex. btw, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

8.7. Bedragen op facturen van Stieneke Dijkstra  zijn altijd duidelijk opgebouwd uit het bedrag exclusief b.t.w., het b.t.w.-bedrag en het bedrag inclusief b.t.w.

8.8. Voor eenmalige of op zichzelf staande opdrachten ontvangt u een rekening c.q. factuur.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1. Alle door Stieneke Dijkstra  geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen in software, (elektronische) bestanden enzovoorts, blijven eigendom van Stieneke Dijkstra  totdat de opdrachtgever alle navolgende

verplichtingen uit alle met Stieneke Dijkstra  gesloten overeenkomsten is nagekomen.

9.2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Stieneke Dijkstra  zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

9.4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven.

9.5. Door Stieneke Dijkstra  geleverde zaken, die krachtens het onder 9.1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

9.6. Voor het geval dat Stieneke Dijkstra  zijn in dit artikel aangeduide eigendomsvoorbehoud wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Stieneke Dijkstra of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Stieneke Dijkstra zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 10 Incassokosten

10.1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

10.2. Indien Stieneke Dijkstra  hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

10.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11 Onderzoek, reclames

11.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 kalenderdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Stieneke Dijkstra . De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Stieneke Dijkstra  in staat is adequaat te reageren.

11.2. Indien een klacht gegrond is, zal Stieneke Dijkstra  de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

11.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Stieneke Dijkstra slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12 Opzegging

12.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

12.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Stieneke Dijkstra recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Stieneke Dijkstra zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte aantoonbare werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen niet ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

12.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Stieneke Dijkstra , zal Stieneke Dijkstra  in overleg met de opdrachtgever  zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

12.4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Stieneke Dijkstra extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

13.1. Stieneke Dijkstra  is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst Stieneke Dijkstra  ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

13.2. Voorts is Stieneke Dijkstra  bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

13.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Stieneke Dijkstra op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Stieneke Dijkstra de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.4. Stieneke Dijkstra  behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

14.1. Indien Stieneke Dijkstra aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 kalenderdagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

  1. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 14.1. genoemde verplichtingen, heeft Stieneke Dijkstra het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1. Indien Stieneke Dijkstra  aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

15.2. Indien Stieneke Dijkstra aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de assuradeur van Stieneke Dijkstra  te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de Stieneke Dijkstra  waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Deze aansprakelijkheid van Stieneke Dijkstra  voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal de grootte van het honorariumbedrag.

15.3. In afwijking van het geen onder 15.2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

15.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Stieneke Dijkstra  aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Stieneke Dijkstra  toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

15.5. Stieneke Dijkstra  is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15.6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Stieneke Dijkstra  of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 16 Vrijwaringen

16.1. De opdrachtgever vrijwaart Stieneke Dijkstra  voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendommen op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

16.2. Indien opdrachtgever aan Stieneke Dijkstra informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 17 Risico-overgang

17.1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 18 Overmacht

18.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.

18.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Stieneke Dijkstra  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Stieneke Dijkstra  niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Stieneke Dijkstra  worden daaronder begrepen.

18.3. Stieneke Dijkstra  heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Stieneke Dijkstra  zijn verplichtingen had moeten nakomen.

18.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder  partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

18.5. Voorzover Stieneke Dijkstra  ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Stieneke Dijkstra  gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte  separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 19 Geheimhouding

19.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

19.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Stieneke Dijkstra gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Stieneke Dijkstra zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Stieneke Dijkstra  niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

20.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Stieneke Dijkstra zich de rechten en bevoegdheden voor die Stieneke Dijkstra  toekomen op grond van de Auteurswet.

20.2. Alle door Stieneke Dijkstra verstrekte bestanden en software,  zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Stieneke Dijkstra worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

20.3. Stieneke Dijkstra  behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 21 Toepasselijk recht

21.1. Op elke overeenkomst tussen Stieneke Dijkstra  en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 22 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

21.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot totstandkoming van de overeenkomst.

Algemene Voorwaarden Stieneke Dijkstra